all on desktop 9-15-17 - johnleighton
Farm before the mountains 18 x 24